Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

  • S1
  • S2
  • s3

 

 

این دسته از محصولات در ساختمان ها، اسکلت های فلزی و جرثقیل های دروازه ای و بلند مرتبه جایگزین مناسبی برای مقاطع دست ساز حاصل از ناودانی،تیرآهن و نبشی است. استفاده از قوطی (باکس )های فولادی نقش بسیار مهمی در کیفیت،استحکام  و سبک سازی سازه های فولادی ایفا می کند

نحوه محاسبه وزن پروفیل 

6 (m) x 7.85 (چگالی آهن) x ضخامت (mm) x 2 x عرض (mm) + طول (mm) = وزن یک شاخه پروفیل 6 متری

برای مثال : وزن یک شاخه پروفیل 40 در 20 به ضخامت 2mm 

6 x 7.85 x 2 x 2 x 20 + 40 = 11.314 (Kg)

 مشاهده جدول وزن قوطی های مربع مشاهده جدول وزن قوطی های مستطیل مشاهده جدول اشتال قوطی پروفیل مستطیلی مشاهده جدول اشتال قوطی پروفیل مربعی


 

 

جدول وزن قوطی های مربع
ضخامت 2m.m - 2.5 m.m
وزن  KG/M ضخامت MM سایز قوطی MM ردیف
1.18  2  20x20 1
1.53  2  25x25 2
1.78  2  30x30 3
2.16 2  35x35 4
2.45  2  40x40 5
2.81  2  45x45 6
3.11  2  50x50 7
3.74  2  60x60 8
4.38  2  70x70 9
4.97  2  80x80 10
5.68  2  90x90 11
1.88 2.5  25x25 12
2.31 2.5  30x30 13
2.68 2.5  35x35 14
3.03 2.5  40x40 15
3.47 2.5  45x45 16
3.84 2.5  50x50 17
4.63 2.5  60x60 18
5.46 2.5  70x70 19
6.25 2.5  80x80 20
6.98 2.5  90x90 21
7.81 2.5  100x100 22
8.62 2.5  110x110 23
10.48 2.5  135x135 24
11.02 2.5  140x140 25

ابتدای صفحه

جدول وزن قوطی های مربع
ضخامت 3m.m - 3.5 m.m
وزن  KG/M ضخامت MM سایز قوطی MM

ردیف

2.73 3 30x30 1
3.19 3 35x35 2
3.60  3 40x40 3
4.25  3  45x45 4
4.62  3  50x50 5
5.54  3  60x60 6
6.51  3  70x70 7
7.44  3  80x80 8
8.38  3  90x90 9
9.38  3  100x100 10
10.36  3  110x110 11
12.58  3  135x135 12
13.19  3  140x140 13
4.78 3.5 45x45 14
5.33 3.5 50x50 15
6.42 3.5 60x60 16
7.56 3.5 70x70 17
8.68 3.5 80x80 18
9.76 3.5 90x90 19
10.95 3.5 100x100 20
11.95 3.5 110x110 21
14.69 3.5 135x135 22
15.29 3.5 140x140 23

ابتدای صفحه

جدول وزن قوطی های مربع
ضخامت 4m.m - 4.5 m.m -5 m.m - 6 m.m.
وزن  KG/M ضخامت MM سایز قوطی MM

ردیف

6.06  4 50x50 1
7.32   4 60x60 2
8.58   4 70x70 3
9.89   4 80x80 4
11.18   4 90x90 5
12.42   4 100x100 6
13.72   4 110x110 7
16.74   4 135x135 8
17.48   4 140x140 9
13.89 4.5 100x100 10
15.39 4.5 110x110 11
18.81 4.5 135x135 12
19.59 4.5 140x140 13
15.42  5 100x100 14
16.95   5 110x110 15
20.79   5 135x135 16
21.72   5 140x140 17
18.51   6 100x100 18
20.51   6 110x110 19
24.84   6 135x135 20
25.92   6 140x140 21

ابتدای صفحه

 

جدول وزن قوطی های مستطیل
ضخامت 2m.m
وزن KG/M ضخامت MM سایز قوطی MM ردیف
0.87 2   10x20 1
1.02 2   10x25 2
 1.18 2   10x30 3
 1.53 2   20x30 4
 1.87 2   20x40 5
 2.16 2   30x40 6
 2.81 2   50x40 7
 2.32 2   25x50 8
 2.45 2   30x50 9
 2.45 2   20x60 10
 2.81 2   30x60 11
 3.11 2   40x60 12
 3.42 2   50x60 13
 3.74 2   40x80 14
 4.38 2   60x80 15
 4.38  2   40x100 16
 4.66 2   50x100 17
 5.68 2   60x120 18
 

  ابتدای صفحه

جدول وزن قوطی های مستطیل
ضخامت 2.5m.m
وزن KG/M ضخامت MM سایز قوطی MM ردیف
 1.88 2.5 20x30 1
 2.31 2.5 20x40 2
 2.68 2.5 30x40 3
 3.47 2.5 50x40 4
 2.92 2.5 25x50 5
 3.03 2.5 30x50 6
 3.03 2.5 20x60 7
 3.47 2.5 30x60 8
 3.84 2.5 40x60 9
 4.26 2.5 50x60 10
 4.63 2.5 40x80 11
 5.46 2.5 60x80 12
 5.46 2.5 40x100 13
 5.82 2.5 50x100 14
 6.98 2.5 60x120 15
11.02 2.5 60x220 16

ابتدای صفحه

جدول وزن قوطی های مستطیل
ضخامت 3m.m
وزن KG/M ضخامت MM سایز قوطی MM ردیف
 2.73 3 20x40 1
 3.19 3 30x40 2
 4.25 3 50x40 3
 3.42 3 25x50 4
 3.60 3 30x50 5
 3.60 3 20x60 6
 4.25 3 30x60 7
 4.62 3 40x60 8
 5.08 3 50x60 9
 5.54 3 40x80 10
 6.51 3 60x80 11
 6.51 3 40x100 12
 6.95 3 50x100 13
 8.38 3 60x120 14
13.19 3 60x220 15

ابتدای صفحه

جدول وزن قوطی های مستطیل
ضخامت 3.5m.m - 4.5 m.m -5 m.m - 6 m.m. 
وزن KG/M ضخامت MM سایز قوطی MM ردیف
 4.78 3.5 50x40 1
 4.78 3.5 30x60 2
 5.33 3.5 40x60 3
 5.89 3.5 50x60 4
 6.42 3.5 40x80 5
 7.56 3.5 60x80 6
 7.56 3.5 40x100 7
 8.07 3.5 50x100 8
 9.76 3.5 60x120 9
 15.29 3.5 60x220 10
 6.06 4 40x60 11
 6.72 4 50x60 12
 7.32 4 40x80 13
 8.58 4 60x80 14
 8.58 4 40x100 15
9.21 4 50x100 16
11.18 4 60x120 17
17.48 4 60x220 18
19.59 4.5 60x220 19
21.72 5 60x220 20
25.92 6 60x220 21

ابتدای صفحه

 

 

 

 

جدول اشتال پروفیل

پروفیل ها انواع مختلفی دارند و از آن ها در صنایع مختلفی از جمله ساختمان سازی و خودرو سازی استفاده می شود، پروفیل به معنای خود کلمه یعنی ثابت بودن مقطع در طول معین، پروفیل ها به دو دسته ی کلی پروفیل های بسته و باز تقسیم بندی می شوند، به محصولاتی همانند آهن، میلگرد، تیرآهن و… پروفیل باز و به محصولاتی همانند قوطی و… پروفیل بسته می گویند. در زیر می توانید جدول وزنی پروفیل های مختلف را مطالعه کنید

 

جدول اشتال قوطی پروفیل مستطیلی

IY

cm

WY

cm3

JY

cm4

IX

cm

WX

cm3

JX

cm4

G

kg/m

F

cm2

A x B x S

mm

 1.18  3.92  5.88 1.78  5.36 13.4  3.32  4.23 50x30x2.9
 1.14  4.83  7.25 1.73  6.75  16.9  4.41  5.62 50x30x4
 1.59  6.83  13.7 2.2  8.67  26  4.23  5.39 60x40x2.9
 1.55  8.65  17.3 2.15  11.1  33.3  5.67  7.22 60x40x4
 1.62  7.83  15.7 2.53  10.9  38.1  4.69  5.97 70x40x2.9
 1.58  9.95  19.9 2.48  14.1  49.2  6.3  8.02 70x40x4
 1.64  8.83  17.7 2.85  13.3  53.1  5.14  6.55 80x40x2.9
 1.6  11.3  22.5 2.8  17.3  69  6.93  8.82 80x40x4
 1.56  13.1  26.2 2.75  20.4  81.7  8.47  10.8 80x40x5
 2.05  14.2  35.5 3.26  19.9  89.7  6.64  8.64 90x50x3.2
 2.02  16.9  42.3 3.22  24  108  8.18  10.4 90x50x4
 1.98  19.9  49.9 3.18  28.7  129  10  12.8 90x50x5
 2.05  17.2  42.9 3.56  25.8 129  7.98  10.2 100x50x3.6
 2.02  20.4  50.9 3.52  31 155  9.83  12.5 100x50x4.5
 1.97  23.8  59.4 3.47  36.8  184  12  15.3 100x50x5.6
 2.45  21.7  65.2 3.66  29.1  146  8.55  10.9 100x60x3.6
 2.41  26  77.9 3.62  35.1  176  10.5  13.4 100x60x4.5
 2.37  30.6  91.8  3.57  41.8  209  12.9  16.4 100x60x5.6
 2.47  27.6  82.7  4.27  41.1  247  10.6  13.5 120x60x4
 2.43  32.7  98.2  4.22  49.3  296  13  16.6 120x60x5
 2.38  38.6  116  4.16  59  354  16.1  20.5 120x60x6.3
 3.31  45.7  183  5.12  62.5 438  13.1  16.7 140x80x4
 3.27  55  220  5.07  75.6  529  16.2  20.6 140x80x5
 3.21  65.8  263  5.01  91.3  639  20  25.5 140x80x6.3
 3.72  65.1  293  5.81  89.4  715  16.6  21.2 160x90x4.5
 3.67  77.7  350  5.75  107  858  20.4  25.9 160x90x5.6
 3.6  92.9  418  5.67  129  1030  25.3  32.2 160x90x7.1
 4.11  99.1  496  6.5  137  1240  23  29.3 180x100x5.6
 4.05  119  597  6.41  167  1500  28.6  36.4 180x100x7.1
 3.97  139  696  6.32  196  1760  34.7  44.2 180x100x8.8
 4.91  152  910  7.3  201  2010  29.6  37.7 200x120x6.3
 4.84  183  1100  7.21  244  2440  36.9  47 200x120x8
 4.75  216  1290  7.1  289  2890  45.1  57.4 200x120x10
 4.97  165  992  7.95  231  2540  31.6  40.2 220x120x6.3
 4.89  200  1200  7.85  281  3100  39.4  50.2 220x120x8
 4.8  236  1410  7.47  335  3680  48.2  61.4 220x120x10
 5.85  233  1630  9.44  328  4260  37.5  47.8 260x140x6.3
 5.77  284  1990  9.35  402  5220  46.9  59.8 260x140x8
 5.68  339  2370  9.23  481  6260  57.6  73.4 260x140x10
 7.39  320  2880  9.8  390  5070 41.5  52.8 260x180x6.3
 7.31  393  3540  9.71  480  6240  52  66.2 260x180x8
 7.22  472  4240  9.6  578  7510  63.9  81.4 260x180x10
 7.42  379  3410  10.4  481  6730  48.7  62 280x180x7.1
 7.34  545  4090  10.3  578  8100  59.6  75.9 280x180x8.8
 7.24  543  4890  10.2  695  9720  73.2  93.2 280x180x11
 8.88  543  5970  10.7  618  8560  59.5  75.8 280x220x8
 8.79  656  7210  10.6  747  10460  73.3  93.4 280x220x10
 8.67  784  8620  10.5  896  12450  90.1  115 280x220x12.5
 7.45  511  4600  11.6  702  11230  65.1  82.9 320x180x8.8
 7.4  568  5110  11.6  782  12510  73.3  73.4 320x180x10
 7.29  677  6090  11.4  937  14990  90  115 320x180x12.5
 8.99  661  7270  12  808  12930  70.6  89.9 320x220x8.8
 8.93  736  8090  11.9  902  14430  79.6  101 320x220x10
 8.82  882  9700  11.8  1080  17360  97.9  125 320x220x12.5
 9.06  816  8980  13.3  1070  19210  85.9  109 360x220x10
 8.94  980  10780  13.1  1290  23170  106  135 360x220x12.5
 8.79  1180  13030  12.9  1570  28190  132  169 360x220x16
 10.7  1200  15610  14.9  1520  30330  108  137 400x260x11
 10.5  1480  19280  14.7  1880  37610  137  174 400x260x14.2
 10.4  1740  22680  14.5  2220  44440  166  211 400x260x17.5

ابتدای صفحه


 

جدول اشتال قوطی پروفیل مربعی

 

جدول اشتال قوطی پروفیل مربعی

I

cm

W

cm3

J

cm4

G

kg/m

F

cm2

A x S

mm

 1.51  4.83  9.66  3.32  4.23 40x2.9
 1.47  6.05  12.1  4.41  5.62 40x4
 1.92  7.94  19.8  4.23  5.39 50x2.9
 1.87  10.1  25.4  5.67  7.22 50x4
 2.33  11.8  35.5  5.14  6.55 60x2.9
 2.28  15.3  45.9  6.93  8.82 60x4
 2.24  18  54.1  8.47  10.8 60x5
 2.72  17.9  62.7  6.64  8.46 70x3.2
 2.69  21.5  75.3  8.18  10.4 70x4
 2.65  25.6  89.6  10  12.8 70x5
 3.11  26.4  106  8.55  10.9 80x3.6
 3.08  31.7  127  10.5  1304 80x4.5
 3.03  37.6  151  12.9  16.4 80x5.6
 3.52  34  153  9.68  12.3 90x3.6
 3.48  41  185  11.9  15.2 90x4.5
 3.44  49  220  14.6  18.6 90x5.6
 3.91  46.6  233  12  15.2 100x4
 3.87  56.3  281  14.7  18.8 100x5
 3.82  67.8  339  18.3  23.3 100x6.3
 4.7  75.3  452  16.1  20.5 120x4.5
 4.65  90.6  544  19.7  25.1 120x5.6
 4.62  99.7  598  22  28 120x6.3
 5.47  126  885  23.3  29.6 140x5.6
 5.4  154  1080  29  37 140x7.1
 5.33  182  1280  35.3  45 140x8.8
 6.23  183  1460  29.6  37.7 160x6.3
 6.15  222  1780  36.9  47 160x8
 6.05  263  2100  45.1  57.4 160x10
 7.05  236  2120  33.6  42.8 180x6.3
 6.97  288  2590 41.9  53.4 180x8
 6.87  343  3090  51.4  65.4 180x10
 7.86  296  2960  37.5  47.8 200x6.3
 7.78  362  3620  46.9  59.8 200x8
 7.69  434  4340  57.6  73.4 200x10
 8.68  362  3980  41.5  52.8 220x6.3
 8.6  445  4890  52  66.2 220x8
 8.5  535  5890  63.9  81.4 220x10
 10.3  573  7450  55.4  70.5 260x7.1
 10.2  691  8980  67.8  86.4 260x8.8
 10.1  833  10830  83.6  106 260x11
 11  745  10430  67  85.4 280x8
 11  903  12650  82.8  105 280x10
 10.8  1090  15220  102  130 280x12.5
 12.6  1200  19240  95.3  121 320x10
 12.5  1450  23270  118  150 320x12.5
 12.3  1780  28430  148  188 320x16
 14.2  1540  27790  108  137 360x10
 14.1  1870  33740  133  170 360x12.5
 13.9  2300  41450  168  214 360x16
 15.7  2350  46970  149  190 400x12.5
 15.6  2900  57950  188  239 400x16
 15.4  3470  69400  231  294 400x20

ابتدای صفحه


 جدول وزنی میلگرد جدول وزنی تیرآهن جدول وزنی ناودانی جدول وزنی نبشی جدول وزنی پروفیل جدول وزنی لوله جدول وزنی ورق جدول وزنی استنلس استیل