Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

 
  • S1
  • S2
  • s3

 

 روش محاسبه مقاطع  استیل

 با توجه به آنکه وزن چگالی استیل85/7 وبا آهن یکسان میباشد لذا وزن تمام مقاطع فلزی با ضخامت های متفاوت مشابه نمونه آهن میباشد
 برای مثال  با استفاده از فرمول زیر  می توانید وزن ورق استیل را به صورت دقیق محاسبه نمایید.  
وزن ورق استیل =طول * عرض *ضخامت * چگالی ورق استیل
در جدول زیربرای مثال نمونه ای از اوزان ورقها آورده شده و شما میتوانید از جداول وزنی آهن الات وزن این سایت، وزن   کالای مورد نیازخود را جستجو فرمایید


 

جدول وزنی استنلس استیل
وزن ورق استیل (kg) ضخامت ورق استیل (mm) عرض ورق استیل (mm) طول ورق استیل (mm) ردیف
6.2 0.4 1000 2000 1
8 0.5 1000 2000 2
10 0.6 1000 2000 3
11 0.7 1000 2000 4
13 0.8 1000 2000 5
14 0.9 1000 2000 6
16 1 1000 2000 7
20 1.25 1000 2000 8
24 1.5 1000 2000 9
32 2 1000 2000 10
48 3 1000 2000 11