Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

در قسمت وزن امکان آگاهی شما از وزن محصول مورد نظر و همچنین نحوه محاسبه وزن  آهن آلات موردنباز به تفکبک و دسترسی به جداول اشتال هریک بصورت جداگانه  فراهم گردیده و شما میتوانید به اطلاعات کامل و دقیق از اوزان  و مشخصات آهن آلات مورد نیاز دسترسی داشته  و آنها را با هم مقایسه کنید  
توضبخ اینکه وزن محصولات  کارخانجات تولیدی با عنایت به نوسان مجاز  در زمینه تولید  هر محصول ممکن است متغیر باشد